Címlap OKTF története


A Főigazgatóság jogelődjét, a Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézetet a belügyminiszter 2000. február 1-jével hozta létre. Az Intézet cél- és feladatrendszerét a 112-46/2000. számon jóváhagyott, az Intézet szervezetének kialakításáról szóló előterjesztés definiálta. E szerint az Intézet küldetése a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állománya vezető- és továbbképzési rendszerének megvalósítása, valamint a rendészeti tudományos munka szervezeti-intézményi hátterének biztosítása.

A 2000. évi előterjesztés az Intézet feladataként határozta meg a vezetővé képzést, a vezetők továbbképzését, a tiszti állomány ötévenkénti továbbképzését, tudományszervezési és kutatási tevékenységet, a BM humánerő-gazdálkodás modelljének kidolgozását, közvéleménykutatások végzését, az írott és az elektronikus sajtó vonatkozó cikkeinek elemzését. E feladategyüttesre tekintettel az Intézet alapításkori létszáma 53 fő volt.

Az alapítás óta számos feladat- és szervezetmódosításra került sor az Intézet életében. Új feladatként került meghatározásra az Intézet felé a rendőrszervező (tiszt) felsőfokú szakképzés végzése, a Belügyminisztérium integrált humánpolitikai stratégiájának részét képező FORRÁS elnevezésű emberi erőforrás-gazdálkodási program kidolgozása, a kompetenciaalapú, fejlesztésközpontú egyéni teljesítményértékelési és karrierfejlesztési rendszerek kidolgozása, bevezetése, a rendészeti szakvizsga rendszerének és vizsgáztatási rendjének kialakítása. A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003 (I. 8.) Korm. határozat a bűnmegelőzés felvilágosító, tájékoztató, képzési és továbbképzési komplex programjának kidolgozását és végrehajtását a belügyminiszter felelősségi körébe utalta. Az Intézet belső szervezeti egységeinek átalakításával hatékonyabb munkaszervezéssel és létszámgazdálkodással a Belügyminiszter 2003-ban az Intézet egyik szervezeti egységeként létrehozta a BM Bűnmegelőzési Akadémiát. Ezzel az átalakulással az Intézet létszáma 52 főre módosult.

2004/2005-ben a Belügyminisztériumban megkezdett szervezetracionalizálási (integrációs) intézkedések eredményeként a 2005-től az Intézetet a belügyminiszter a Rendőrtiszti Főiskola alárendeltségéből a BM Oktatási Főigazgatóság szervezetébe helyezte át, változatlan (főosztály) jogállással. A kutatásszervezési és a továbbképzési feladatok a Rendőrtiszti Főiskola hatáskörébe kerültek, aminek következtében megszűnt az Intézet Kutatásszervezési és a Továbbképzési Osztálya. (Még ugyanebben az évben megszűnt – létszámleépítés következtében - a Rendőrtiszti Főiskolán a tudományos munka önálló szervezeti-intézményi rendszere) Az átszervezések után az Intézet állománytábla szerinti létszáma 35 főre csökkent.

2010. január 1-jei hatállyal a rendészetért felelős miniszter intézkedésével az Intézet tevékenységi köréből az RTF-hez telepítette a rendészeti szakvizsgarendszer felügyeletét, és ezzel az RSZB Titkárságának teljes személyi állománya is átkerült a RTF állományába.

2011. január elsejétől Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet (továbbiakban BM RVKI) néven a Belügyminisztérium önállóan működő költségvetési szerveként folytatja munkáját.

2012. január elsejétől BM Képzési, Oktatási és Tudományszervezési Főigazgatóság néven mgnövekedett feladatokkal, továbbra is magas színvonalon látjuk el tevékenységeinket.

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ