Címlap OKTF története


A Főigazgatóság jogelődjét, a Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézetet a belügyminiszter 2000. február 1-jével hozta létre. Az Intézet cél- és feladatrendszerét a 112-46/2000. számon jóváhagyott, az Intézet szervezetének kialakításáról szóló előterjesztés definiálta. E szerint az Intézet küldetése a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állománya vezető- és továbbképzési rendszerének megvalósítása, valamint a rendészeti tudományos munka szervezeti-intézményi hátterének biztosítása.

A 2000. évi előterjesztés az Intézet feladataként határozta meg a vezetővé képzést, a vezetők továbbképzését, a tiszti állomány ötévenkénti továbbképzését, tudományszervezési és kutatási tevékenységet, a BM humánerő-gazdálkodás modelljének kidolgozását, közvéleménykutatások végzését, az írott és az elektronikus sajtó vonatkozó cikkeinek elemzését. E feladategyüttesre tekintettel az Intézet alapításkori létszáma 53 fő volt.

Az alapítás óta számos feladat- és szervezetmódosításra került sor az Intézet életében. Új feladatként került meghatározásra az Intézet felé a rendőrszervező (tiszt) felsőfokú szakképzés végzése, a Belügyminisztérium integrált humánpolitikai stratégiájának részét képező FORRÁS elnevezésű emberi erőforrás-gazdálkodási program kidolgozása, a kompetenciaalapú, fejlesztésközpontú egyéni teljesítményértékelési és karrierfejlesztési rendszerek kidolgozása, bevezetése, a rendészeti szakvizsga rendszerének és vizsgáztatási rendjének kialakítása. A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003 (I. 8.) Korm. határozat a bűnmegelőzés felvilágosító, tájékoztató, képzési és továbbképzési komplex programjának kidolgozását és végrehajtását a belügyminiszter felelősségi körébe utalta. Az Intézet belső szervezeti egységeinek átalakításával hatékonyabb munkaszervezéssel és létszámgazdálkodással a Belügyminiszter 2003-ban az Intézet egyik szervezeti egységeként létrehozta a BM Bűnmegelőzési Akadémiát. Ezzel az átalakulással az Intézet létszáma 52 főre módosult.

2004/2005-ben a Belügyminisztériumban megkezdett szervezetracionalizálási (integrációs) intézkedések eredményeként a 2005-től az Intézetet a belügyminiszter a Rendőrtiszti Főiskola alárendeltségéből a BM Oktatási Főigazgatóság szervezetébe helyezte át, változatlan (főosztály) jogállással. A kutatásszervezési és a továbbképzési feladatok a Rendőrtiszti Főiskola hatáskörébe kerültek, aminek következtében megszűnt az Intézet Kutatásszervezési és a Továbbképzési Osztálya. (Még ugyanebben az évben megszűnt – létszámleépítés következtében - a Rendőrtiszti Főiskolán a tudományos munka önálló szervezeti-intézményi rendszere) Az átszervezések után az Intézet állománytábla szerinti létszáma 35 főre csökkent.

2010. január 1-jei hatállyal a rendészetért felelős miniszter intézkedésével az Intézet tevékenységi köréből az RTF-hez telepítette a rendészeti szakvizsgarendszer felügyeletét, és ezzel az RSZB Titkárságának teljes személyi állománya is átkerült a RTF állományába.

2011. január elsejétől Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet (továbbiakban BM RVKI) néven a Belügyminisztérium önállóan működő költségvetési szerveként folytatja munkáját.

2012. január elsejétől BM Képzési, Oktatási és Tudományszervezési Főigazgatóság néven mgnövekedett feladatokkal, továbbra is magas színvonalon látjuk el tevékenységeinket.

vissza

Közig álláspályázatok

Jelenleg nincs álláspályázat!

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.
radioorient.png